+ مجموعه فرمولهای پر کاربرد مشتق و انتگرال
در این جدول، قوانین کلی مشتق گیری و نیز فرمولهای مشتق توابع نمایی و لگاریتمی، توابع مثلثاتی و معکوس مثلثاتی و مشتق توابع هذلولوی و معکوس هذلولوی را مشاهده خواهید کرد. این جدول شامل ۳۶ فرمول مختلف است. دانلود فرمول های مشتق این جدول شامل ۱۲۰ انتگرال مختلف در ۱۰ فرم متفاوت از توابع است. دانلود فرمول های انتگرال


پنج‌شنبه 11 فروردین 1390

عنوان آخرین یادداشتها